1. Adatkezelő megnevezése

Golden Standard Consulting Szolgáltató Kft.

1.1 Adatkezelő elérhetőségei:

Cégjegyzék száma: 01-09-347576

Cégnév: Golden Standard Consulting Szolgáltató Kft.
Székhely: 1095 Budapest Gát u. 21. fszt. 1.
Telefonszám: +36703683200
E-mail: contact@goldenstandard.hu

1.2 Adatkezelő honlapja:

consulting.goldenstandard.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

2. Az adatbázis, illetve nyilvántartás neve:

2.1. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSEK

A Golden Standard Consulting Kft. (a továbbiakban: GSC/Adatkezelő) tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

 A kezelt adat minősítése személyes adat
 Az adat formátuma papíralapú, illetve elektronikus nyilvántartás
   Az adatkezelés célja   Megbízási szerződésben foglaltak teljesítése
   Az adatkezelés jogalapja   az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
 Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidőkA dokumentumokat a székhelyen, valamint a könyvelésen 5 évig őrizzük.
   Az érintettek köre A GSC-vel megbízási szerződéses jogviszonyban lévő vállalkozások.
   Az adatok forrása   Megbízási Szerződés
   Az adatok fajtái  név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, céges adatok
 Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket  Könyvelés – Velence Hungary Kft. Együttműködés – Golden Standard Communication Kft., Cs-Trio 2001 Kft., továbbá a megbízók köre, akivel a GSC együttműködési szerződést köt. Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása  Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

2.2. MUNKASZERZŐDÉSEK

 A kezelt adat minősítése személyes adat
 Az adat formátuma papír és digitális alapú nyilvántartás
   Az adatkezelés célja Munkaszerződésben foglaltak teljesítése
   Az adatkezelés jogalapjaaz adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
 Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidőkA dokumentumokat a székhelyen, valamint a könyvelésen 5 évig őrizzük.
   Az érintettek köre A GSC-vel jogviszonyban lévő tanácsadók
   Az adatok forrása   Munkaszerződés
   Az adatok fajtái  név, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, bankszámlaszáma, TAJ száma, Adóazonosító, jogviszony tartama, munkabér,
 Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket  Könyvelés – Velence Hungary Kft. Együttműködés – Golden Standard Communication Kft., Cs-Trio 2001 Kft., továbbá a megbízók köre, akivel a GSC együttműködési szerződést köt. Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása  szekrényben elzárt dokumentumok Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

2.3. LEVELEZŐ LISTA

 A kezelt adat minősítése személyes adat
 Az adat formátumaelektronikus nyilvántartás
   Az adatkezelés célja  Marketing célú megkeresések
   Az adatkezelés jogalapja  az adatkezelés olyan igény teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
 Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidőkA dokumentumokat 5 évig őrizzük.
   Az érintettek köre  A LÉPJ KI A KÁOSZBÓL weboldalon feliratkozók köre
   Az adatok forrása   weboldalon keresztüli feliratkozás
   Az adatok fajtái  név, e-mail cím
   A hozzáférés módja  mailchimp.com
 Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket  Előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása  Két faktoros jelszavas autentikáció. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

2.5. ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK

 A kezelt adat minősítése személyes adat
 Az adat formátuma papír és elektronikus alapú nyilvántartás
   Az adatkezelés célja  az alvállalkozói szerződésben foglaltak teljesítése
   Az adatkezelés jogalapja   az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
 Az adatkezelés időtartama, törlésre előirányzott határidők A dokumentumokat a székhelyen, valamint a könyvelésen 5 évig őrizzük.
   Az érintettek köre A GSC-vel jogviszonyban lévő alvállalkozók
   Az adatok forrása   Alvállalkozói szerződés
   Az adatok fajtái  név, születési hely, idő, anyja neve, vállalkozói igazolvány száma, lakcíme, telefonszáma, alvállalkozói díj
 Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket  Könyvelés – Velence Hungary Kft. Együttműködés – Golden Standard Communication Kft., Cs-Trio 2001 Kft., továbbá a megbízók köre, akivel a GSC együttműködési szerződést köt. Előfordulhat továbbá, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek részére át kell adnia személyes adatokat. Átadhatunk továbbá személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása  Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatát védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott.

Az érintett jogai

 1. Tájékoztatás

Az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

 1. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles – az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével – ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

 1. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. jogszabály lehetővé teszi,
 3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:

Jogorvoslat

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 1. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

 1. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.

 1. Kártérítéshez való jog

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

 1. Közigazgatási bírság

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. október 1-én lép hatályba.